Rezidenční místo - výběrové řízení

 

 

Výběrové řízení na rezidenční místo

MUDr. Jana Pelánová, Poliklinika Budějovická, A. Staška 1670/80, Praha 4 vyhlašuje
ve smyslu Dotačního programu MZČR a vyhlášky č. 189/2009 Sb.:

Výběrové řízení na jedno rezidenční místo v oboru pediatrie

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit absolventi/tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství či lékaři/řky ve specializační přípravě.


 

K přihlášce uchazeč připojí:

 • Přihlášku do výběrového řízení (https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2023/) – příloha č. 3

 • Osobní dotazník (https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2023/) – příloha č. 4

 • Strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání a praxi, o odborných znalostech a dovednostech

 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (příp. ověřenou kopii)

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců

 • Neověřenou kopii dokladů o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie

 • Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti

 • Neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní způsobilosti, pokud ji získal

 • Potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

 • Přehled osobní praxe včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe

Hodnotící kritéria:

 • Formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení

 • Vzdělávání a kvalifikace, jazykové znalosti

 • Odborné znalosti a dovednosti

 • Osobní předpoklady

Způsob hodnocení uchazečů:

 • Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce do rukou vyhlašovatele nejpozději do 23. 06. 2023. Obálku označte slovy „VŘ – rezidenční místo“.

Kontakt pro případné dotazy: pediatr.ordinace@seznam.cz, do předmětu zprávy „VR – rezidenční místo“